اطلاعات دارویی

آنتی بیوتیک

مصرف غیرمسئولانه و خودسرانه آنتی بیوتیک ها موجب پیدایش عفونت های خطرناک تر می شود

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو، گفت: با مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها، عفونت های مقاوم ایجاد می شود… ادامه »مصرف غیرمسئولانه و خودسرانه آنتی بیوتیک ها موجب پیدایش عفونت های خطرناک تر می شود